Kvalprak

5.5 Enkel händelseanalys

5.5 Enkel händelseanalys

När IVO granskar ärenden efter anmälan är en återkommande kritik mot vården att man brister i sin..

400 kr

6.01 Förslag till bemötandepolicy

6.01 Förslag till bemötandepolicy

Tar upp de basala krav på bemötande som ställs från myndigheter och huvudmän. ..

400 kr

6.02.1 Rutin för anmälan till Socialtjänsten vid oro för barn och unga

6.02.1 Rutin för anmälan till Socialtjänsten vid oro för barn och unga

Beskriver anmälan till Socialtjänsten enligt 14 kap 1 § SoL (2001:453)"Anmälningsskyldighet för ..

400 kr

6.02.2 Blankett för orosanmälan till socialtjänsten

6.02.2 Blankett för orosanmälan till socialtjänsten

Används för att förenkla anmälan enligt 14 kap 1 § SoL oh för att säkerställa att anmälan omfattar d..

400 kr

6.03 Blankett för orosanmälan till socialtjänsten

6.03 Blankett för orosanmälan till socialtjänsten

Används för att förenkla anmälan enligt 14 kap 1 § SoL oh för att säkerställa att anmälan omfatta..

400 kr

6.04 Underlag till rutin för hantering av papperslösas rätt till vård

6.04 Underlag till rutin för hantering av papperslösas rätt till vård

Sedan 1 juli 2013 finns en lag som ger papperslösa immigranter rätt till sjukvård. I lagen st..

400 kr

6.05 Rutiner för anmälan till Polismyndigheten

6.05 Rutiner för anmälan till Polismyndigheten

Enligt 6 kap 6§ Vapenlagen(1996:67) är läkare skyldiga att anmäla persons olämplighet att inneha ..

400 kr

6.06 Rutiner för anmälan till Transportstyrelsen

6.06 Rutiner för anmälan till Transportstyrelsen

Läkare har långtgående skyldigheter att anmäla personers olämplighet av medicinska skäl enligt 10..

400 kr

6.07 Rutiner för anmälan vid missbruk

6.07 Rutiner för anmälan vid missbruk

När man konstaterat att patient har missbruk som ej kan behandlas inom er verksamhet baserat på ..

400 kr

6.08 Rutin för anmälan av smitta

6.08 Rutin för anmälan av smitta

Rutinen beskriver mottagningens handläggning för att säkerställa efterlevnad av kraven på läkare ..

400 kr

7.1 Underlag för receptionsrutin

7.1 Underlag för receptionsrutin

Denna mall är att se som en utgångspunkt för att beskriv det arbete som receptionen på mottagning..

400 kr

7.2 Underlag för ekonomiska rutiner

7.2 Underlag för ekonomiska rutiner

De ekonomiska rutinerna kan vara allt från att verksamheten sköter hela ekonomin i det egna föret..

400 kr

7.3 Förslag till inköpsrutin

7.3 Förslag till inköpsrutin

Inköp och försörjning av förnödenheter är en kritisk funktion i ett företag. Denna rutin hjälper ..

400 kr

7.4 Listor som underlättar

7.4 Listor som underlättar

I arbetet med kvalitetssäkring skall ett antal olika förteckningar upprättas. Några av de vanliga..

400 kr

8.01 Förslag till hygienrutin

8.01 Förslag till hygienrutin

Rutinen beskriver verksamhetens åtgärder för att efter den verksamhet man driver säkerställa efte..

400 kr

8.02 Desinfektion och hantering av sterilgods

8.02 Desinfektion och hantering av sterilgods

De senaste åren har kraven på detta område skärpts både från tillsynsmyndigheten och dessutom mer..

400 kr

8.03 Städplan

8.03 Städplan

Städning av vårdlokaler har specifika krav. Vi har beskrivet dessa och hur man gör en plan för de..

400 kr

8.04 Underlag för rutin för journalskrivning

8.04 Underlag för rutin för journalskrivning

Journalen är en nyckelfunktion i modern sjukvård. Den säkerställer att diagnoser, behandlingar, ..

400 kr

8.05 Underlag för rutin för journalrekvisition

8.05 Underlag för rutin för journalrekvisition

Många krav ställs enlig patientdatalagen för utlämnade av journal både till patient, försäkringsb..

400 kr

8.06 Rutin för loggkontoll av journalsystem

8.06 Rutin för loggkontoll av journalsystem

Enligt patientdatalagen skall loggarna i journalsystemet regelbundet granskas och granskningen sk..

400 kr

Visar 21 till 40 av 53 (3 Sidor)