Dokument

Inspirationsdokument för privata vårdföretag. Se dokumenten som en vägledning i att ta fram ett eget styrdokument som helt är anpassat till er verksamhet.

Förfina sökningen

1.1 Lista över de lagar som vanligen påverkar företag inom hälso-och sjukvården.

1.1 Lista över de lagar som vanligen påverkar företag inom hälso-och sjukvården.

Uppdateras via Kvalprak nyhetsbrev varje kvartal. ..

400 kr

2.1 Mall till patientsäkerhetsberättelse

2.1 Mall till patientsäkerhetsberättelse

Med lagrumshänvisningar och exempel på hur man kan utforma en patientsäkerhetsberättelse. ..

400 kr

3.01.1 Rutin för utvecklingssamtal

3.01.1 Rutin för utvecklingssamtal

Råd om planering och genomförande av utvecklingssamtal. Innehåller även underlag för genomförande..

400 kr

3.01.2 Mall för utvecklingssamtal

3.01.2 Mall för utvecklingssamtal

Mall för det enskilda samtalet att dela ut innan till medarbetaren och att använda under möte som..

400 kr

3.02 Jämställdhetspolicy

3.02 Jämställdhetspolicy

Förslag till utformning av en policy som uppfyller kraven i lagen och kan anpassas till mottagnin..

400 kr

3.03 Handlingsplan för förebyggande samt åtgärder vid hot och våld

3.03 Handlingsplan för förebyggande samt åtgärder vid hot och våld

Hot och våld blir ett allt vanligare problem inom vården. Erfarenheten visar att personal som har..

400 kr

3.04 Handlingsplan för åtgärder vid sexuella trakasserier eller kränkande behandling

3.04 Handlingsplan för åtgärder vid sexuella trakasserier eller kränkande behandling

Arbetsgivare har ett långtgåendeansvar för att förebygga och åtgärda denna typ av händelser på ..

400 kr

3.05 Arbetsmiljöpolicy

3.05 Arbetsmiljöpolicy

Alla företag som har anställda är enligt arbetsmiljölagen skyldiga att bedriva ett systematiskt ..

400 kr

3.06 Förslag till övergripande personalpolicy

3.06 Förslag till övergripande personalpolicy

För att ett företag med anställd personal skall fungera effektivt behövs en regelbok som behandla..

400 kr

3.07 Handlingsplan enligt AFS 2015:4

3.07 Handlingsplan enligt AFS 2015:4

Från 1 april 2016 gäller en ny förordning om arbetsmiljöproblem som har sin grund i organisatoris..

400 kr

3.08 Bestämmelser som styr arbetsmiljöarbetet

3.08 Bestämmelser som styr arbetsmiljöarbetet

En lista över de lagar och förordningar som anger kraven på arbetsmiljöåtgärder i alla företag...

400 kr

3.09 Underlag för befattningsbeskrivningar

3.09 Underlag för befattningsbeskrivningar

Bra och tydliga befattningsbeskrivningar är en del av det grundläggande ledningssystemet eftersom de..

400 kr

3.10 Exempel på arbetsbeskrivning för verksamhetschef

3.10 Exempel på arbetsbeskrivning för verksamhetschef

Verksamhetschefens ansvar och uppgifter regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och de fyrahuvudla..

400 kr

3.11 Grunder för en personalpolicy

3.11 Grunder för en personalpolicy

En personalpolicy kan vara en del av eller i mindre företag hela personalhandboken och reglera grund..

400 kr

4.1 Miljöpolicy

4.1 Miljöpolicy

En miljöpolicy är i dag ett krav för de flesta landstingsavtal Vår mall är en stark förenklad mil..

400 kr

4.2 Mall till rutin för hantering av smittförande avfall

4.2 Mall till rutin för hantering av smittförande avfall

2013 kom en lagskärpning avseende biologiska arbetsmiljörisker. Mallen är utformad för att säkers..

400 kr

4.3 Säker hantering av formalin och buffrade formalinlösningar (PAD-rör)

4.3 Säker hantering av formalin och buffrade formalinlösningar (PAD-rör)

Formalin och dess föreningar hör till de allvarligaste arbetsmiljö- och miljöriskerna i vården. D..

400 kr

5.1 Förslag till policy för avvikelsehantering

5.1 Förslag till policy för avvikelsehantering

Policyn är det övergripande styrdokumentet för hantering av risker och avvikelser. ..

400 kr

5.2 Underlag till rutin för risk- och avvikelsehantering

5.2 Underlag till rutin för risk- och avvikelsehantering

Rutinen bryter ner policyn till de konkreta åtgärder som utförs i verksamheten för att hantera ri..

400 kr

5.3 Rutin för riskanalys

5.3 Rutin för riskanalys

Rutinen för riskanalys beskriver när riskbedömning skall göras, vem som bär ansvaret och vilka me..

400 kr

Visar 1 till 20 av 54 (3 Sidor)