Villkor

 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Dessa omfattar förbruknings- och utrustningsprodukter, service och reservdelar från BC Medical Group

Priser

Priser debiteras enligt BC Medical Group:s vid beställningstillfället gällande prislistor plus moms. Om inte annat avtalats har säljjaren alltid rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter, växelkursförändringar, höjda leverantörspriser etc. Vid beställning av förbruknings- respektive utrustningsartiklar till ett värde understigande 1000 kronor samt vid beställning av reservdelar till ett värde understigande 500 kronor uttages en småorderavgift..

Betalningsvillkor

Betalning skall ske inom 20 dagar netto från fakturadatum eller enligt särskild överenskommelse.
Erläggs inte betalning i rätt tid, har BC Medical Group rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med 1,25 procent/månad.

Leverans och leveranstid

Om ej annat överenskommits, är varan såld fritt säljarens lager. Leveransdag skall anges och räknas från dagen för avtalets slutande. Har särskild leveransdag inte bestämts skall varan levereras inom skälig tid. Om leveransen hindras eller försvåras på grund av force majeure eller handling eller underlåtenhet hänförlig till BC Medical Group:s leverantörer eller köparen skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för BC Medical Group:s prestation och befrielse från påföljder för BC Medical Group .
För utrustning
Leverans senare än 20 dagar efter orderdatum orderbekräftas. Orderbekräftelsen är bindande om inte köparen inom 10 dagar från orderdatum begär ändring.

Emballage och frakt

Priserna inkluderar emballage. Emballage bortforslas av köparen. Frakt debiteras köparen. Detta gäller om inte annat avtalats.

Reklamationer

Reklamationer skall alltid ske skriftligen till BC Medical Group:s huvudkontor och skall ske inom 10 dagar från fakturadatum.

Transportskador och förkommet gods

För transportskador och förkommet gods tar BC Medical Group inget ansvar. Köparen (godsmottagaren) bör omedelbart reklamera felet till ansvarigt transportföretag.

Producentansvar

Tillverkarens producentansvar förutsätter att utrustning endast monterats, servats, undersökts, reparerats etc. av BC Medical Group auktoriserad tekniker. Om någon av BC Medical Group icke auktoriserad personal vid något tillfälle monterat, servat, undersökt, reparerat etc. övergår producentansvaret av produkten/utrustningen omedelbart till köparen.

Ersättningskrav

BC Medical Group är inte skyldigt att utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Äganderättsförbehåll och försäkring

BC Medical Group innehar äganderätten till levererad utrustning och reservdelar intill dess full betalning erhållits av köparen. Köparen äger inte rätt att överlåta eller på annat sätt försvåra för BC Medical Group att utnyttja äganderättsförbehållet förrän dess full betalning erlagts till BC Medical Group . Köparen förbinder sig att under den tid som BC Medical Group innehar äganderätten, hålla utrustningen och reservdelarna betryggande försäkrade mot brand, stöld m.m.

Tvister

Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa försäljningsvillkor skall avgöras av allmän domstol i Sverige och enligt svensk lag.